Generelle vilkår

De følgende vilkår gjelder for Løvås Transportfirma AS (LT) og tilhørende selskaper, med mindre noe annet er avtalt.

1.0 LT sine tjenester

LT forplikter seg til å utføre sine tjenester i samsvar med relevante lover og forskrifter, og iht. de betingelser som fremgår av denne avtalen. LT forutsetter at kunden i sitt arbeid overholder de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, tillatelser, krav og pålegg fra myndigheter som er nødvendig for utførelsen av LT sine oppdrag.

1.1 Adgang og tilgjengelighet til hentested/oppdragssted

Det er kundens ansvar å påse at det ikke finnes fysiske hindringer som vanskeliggjør LT sin utførelse av tjenesten. Om vinteren skal oppsamlingsutstyret være ryddet for snø, kjøreveien frem til hentestedet være brøytet, og om nødvendig strødd. Hvis hentestedet/oppdragsstedet ikke er tilgjengelig og LT således ikke kan utføre oppdraget, vil kunden bli belastet for bomtur (transportkostnad) og eventuelt leie av oppsamlingsutstyr eller annet materiell. For abonnementsavtaler vil kunden bli belastet med kostnader til ekstrahenting. Hvis LT må vente mer enn 5 minutter på å få utført oppdraget vil kunden bli belastet for dette (ventetid).

LT vil i det enkelte tilfelle vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre tiltak for å muliggjøre at oppdraget gjennomføres uten at kunden belastes for bomtur eller ventetid. Ved gjennomføring av slike tiltak belastes kunden for medgått arbeidstid for å rydde hindringen av veien. Dette vil normalt kun bli gjort dersom denne kostnaden vurderes som lavere enn bomtur eller ventetid.

Tilsvarende gjelder også for eventuelle andre forhold som kunden er ansvarlig for og som medfører ventetid. LT kan nekte å utføre et oppdrag hvor ventetiden overstiger 30 minutter.

1.2 Behandlingsprosedyrer og veiledning m.v.

Dersom annet ikke er avtalt skal hentestedet være på bakkeplan og ikke lenger enn 20 meter fra biloppstillingsplass. Avvik fra dette medfører fakturering av ekstra gangavstand.

Kunden plikter å sørge for at avtalt oppsamlingsutstyr ikke inneholder andre materialer enn det som er avtalt eller det oppsamlingsutstyret er ment for. Hvis det skulle forekomme avvik fra dette, vil sorteringsgebyr og omklassifiseringsavgift påløpe. Kunden plikter å gi de nødvendige opplysninger om materialet til LT, samt håndtere det i samsvar med LT sine anvisninger.

LT har rett til å kontrollere materialet før henting, og kan nekte å frakte dette vekk dersom innholdet er i strid med avtalen eller myndighetenes bestemmelser. LT plikter i slike tilfeller umiddelbart å varsle kunden.

Det må aldri kastes eksplosivt eller radioaktivt materiale i noe av LT sitt oppsamlingsutstyr. Risikoavfall skal kun samles i spesielt tilpasset og merket oppsamlingsutstyr.

1.3 Utplassering av oppsamlingsutstyr

LT skal utplassere det avtalte oppsamlingsutstyr hos kunden etter kundens nærmere anvisning. Kunden skal påse at oppsamlingsutstyret plasseres på en slik måte at det ikke skader eller er til vesentlig sjenanse for tredjemann. LT skal godkjenne plasseringen av utstyret. Fylling av materialet i oppsamlingsutstyret gjøres av kunden. Ønsker kunden å endre plassering av oppsamlingsutstyr, skal LT skriftlig informeres om dette i forkant.

1.4 Gateleie

Der hvor det er innført gateleie, må kunden søke om tillatelse til parkering på offentlig grunn. LT kan bistå i forhold til søknader om dette. LT vil da viderefakturere den kommunale avgift pr. dag, samt et administrasjonsgebyr iht. den til enhver tid gjeldene sats.

1.5 Ekstra kostnader

Ekstra kostnader som påløper under utførelse av tjenesten vil bli belastet kunden iht. gjeldende satser. Dette kan f.eks. være bomringavgift, fergekostnader, overtid, ekstra avfall, hjelpemann. Dette gjelder både for utførelse av enkeltoppdrag og ved rutekjøring.

1.6 Oppfylling av oppsamlingsutstyr

Oppsamlingsutstyret må ikke fylles ut over sin høyde eller bredde eller tillatte vekt. Det må heller ikke fylles tyngre enn det som tillates for transport av gods på aktuell kjørestrekning. LT kan nekte å utføre oppdrag dersom dette ikke overholdes.

1.7 Ansvar for oppsamlingsutstyr

Kunden har vanlig omsorgsplikt for oppsamlingsutstyret og kan bli erstatningsansvarlig for eventuell skjødesløs behandling både overfor LT og tredjemann. Oppsamlingsutstyr med lokk må lukkes når det ikke er i bruk. Oppsamlingsutstyr på hjul må sikres mot utilsiktet bevegelse.

Det må påses at oppsamlings- og komprimatorutstyr ikke plasseres slik at det kan velte. Nødvendig vask innvendig/ utvendig er kundens ansvar.

Kunden er ansvarlig for at alle offentligrettslige regler som gjelder for utstyr lokalisert inne i Miljøsafe overholdes, f. eks. at kontroll er utført i tråd med forskrift om brannforebygging (FOR-2015-12-17).

1.8 Sikring av last på pall

Ved lasting på pall er kunden ansvarlig for at godset er forsvarlig stablet og sikret på pallen. Om det er fare for at godset kan forskyve seg og påføre skade skal dette sikres med stroppeband, plast eller annen tilstrekkelig sikring. Dersom dette ikke er gjort på en tilfredsstillende måte kan LT avvise å utføre oppdraget og kunden kan bli belastet for oppdraget i sin helhet.

1.9 Priser Prisene fremgår av eget vedlegg.

Dersom annet ikke er avtalt kan prisene endres uten forutgående varsel. Om ikke annet er avtalt gjelder alle varepriser levert LT sine anlegg.

1.10 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene på faktura/kreditnota er netto pr. 15 dager. Abonnement faktureres kvartalsvis på forskudd.

Ved for sen betaling, beregnes forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende lov om rente ved forsinket betaling fra forfallsdato og til betaling skjer.

1.11 Fakturering av avviksgebyrer

Dersom ikke annet er avtalt gjelder våre definerte standarder for både varer, tjenester og utstyr. Disse er gjort tilgjengelig på LT sine hjemmesider www.lovastransport.no. Avvik fra definert standard eller våre generelle vilkår blir belastet kunden iht. gjeldende avviks-bestemmelser.

For å dekke våre kostnader knyttet til fakturering vil kunden bli belastet med administrasjonsgebyr iht. gjeldende sats.

1.12 Tidspunkt og rutiner for henting av avfall og utførelse av oppdrag

LT vil tilstrebe å utføre oppdrag til avtalt tid. Hvis dette likevel ikke lar seg gjøre skal LT så langt det er praktisk mulig varsle kunden og avtale nytt tidspunkt for utførelse av oppdrag. LT fraskriver seg imidlertid et hvert ansvar for mulige tap/krav som følge av manglende henting/utførelse av oppdrag.

Dersom et oppdrag er avtalt utført til fast tidspunkt, og dette faller på en offentlig fridag eller en bevegelig helligdag, kan LT endre tidspunkt for henting av avfallet til den foregående eller påfølgende virkedag uten forutgående varsel til kunden.

Ved fastoppdrag på tømming av beholdere belastes kunden for tømming av samtlige beholdere som er meldt inn som fastoppdrag på hentestedet.

1.13 Flytting av oppsamlingsutstyr ved særskilte begivenheter

Kostnader som påløper ved pålegg fra det offentlige om flytting av oppsamlingsutstyr i forbindelse med 17. mai-feiring, statsbesøk og andre lignende begivenheter, og som LT ikke har herredømme over, skal dekkes av kunden.

1.14 Underentreprenører

LT har rett til å benytte seg av underentreprenører ved utførelse av arbeid iht. nærværende kontrakt. Disse skal følge de samme krav til prosedyrer mv. som fremgår av avtalen.

Kunden skal imidlertid i alle spørsmål som gjelder avtalen forholde seg direkte til LT og ikke til underentreprenøren.

1.15 Abonnement

Abonnement er en tjeneste som er ment for kunder med stabile avfallsvolumer og jevn avfallsstrøm. Basert på fast tømmeintervall, fast antall beholdere og et beregnet avfallsvolum faktureres kunden forskuddsvis et fast beløp pr. kvartal eller halvår. Endring eller oppsigelse må meldes senest en måned før utløpet av inneværende abonnementsperiode. Endringen gjøres gjeldende fra neste abonnementsperiode. Fakturert beløp vil ikke bli kreditert.

1.16 Forsikring

LT skal holde eget materiell og utstyr brann- og skadeforsikret i hele avtaleperioden. Dersom LT sitt materiell påføres skade som følge av forhold som kunden svarer for, skal skaden dekkes av kunden. LT sin forsikring dekker ikke slike tilfeller.

1.17 Kvalitetskrav

Kvalitetskrav knyttet til de ulike materialer og nærmere beskrivelse av oppsamlingsutstyr finnes i egne faktaark og veiledning gitt i dokumentet «Ikke kast». Disse er gjort tilgjengelig på LT sine hjemmesider www.lovastransport.no. Med henvisning til konsesjoner gitt for LT sine anlegg er det ulovlig å levere følgende sammen med restavfall: farlig avfall, våtorganisk avfall, avløpsslam, flytende avfall, radioaktivt avfall, eksplosivt avfall, smittefarlig avfall og EE-avfall. Avvik fra dette vil bli belastet med avviksgebyrer iht. gjeldene satser og eventuelle merkostnader forbundet med omklassifisering eller ekstra sortering vil kunne belastes kunden. Det kan forekomme enkelte lokale avvik fra dette.

1.18 Disposisjonsrett på avfallet

Kunden er i henhold til myndighetenes bestemmelser ansvarlig for avfallet frem til sluttdisponering har funnet sted. LT har disposisjonsretten på det innsamlede materiale etter avhenting hos kunden og styrer hvor dette skal leveres, behandles og sluttdisponeres. LT vil gjøre dette i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

1.19 Rapportering

Partene skal holde hverandre underrettet om forhold som har betydning for gjennomføringen av avtalen og søke å utbedre feil og mangler fortløpende.

1.20 Tap av nøkkel

Dersom nøkkel som kunden har utlevert til LT skulle komme bort, erstattes kun kostnadene til kopiering av ny nøkkel. Kostnader forbundet med utskifting av låsesystemer eller andre eventuelle følgetap erstattes ikke.

1.21 Mislighold

Det foreligger mislighold av hele eller deler av avtalen dersom en av partene ikke oppfyller avtalens bestemmelser og dette ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for. Med mindre annet følger av denne avtalen, kan hver av partene ved mislighold påberope de misligholdsbeføyelser som følger av alminnelige kontraktsrettslige regler, herunder krav om utbedring, prisavslag og erstatning.

LT har til enhver tid rett til å stanse oppdrag på grunn av ikke uvesentlig kvalitetsavvik eller på grunn av manglende dokumentasjon på hva avfallet består av.

Ved betalingsmislighold har LT rett til å suspendere sine tjenester under avtalen inntil kunden har betalt.

LT kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kunden. LT kan også heve avtalen hvis (i) det foreligger risiko for eller at kunden innleder eller gjeldsforhandlinger eller kommer under akkordeller konkursbehandling eller (ii) det foreligger mistanke om eller at kunden er involvert i bedrageri eller korrupsjon - eller andre grove misligheter som ødelegger tillitsforholdet mellom partene på en uopprettelig måte. Erklæring om heving skal skje skriftlig.

Dersom kunden mener det foreligger mangler ved oppdragets utførelse, plikter kunden å reklamere skriftlig til LT innen 10 dager fra mottatt faktura. Reklamasjoner som ikke er mottatt av LT innen 10 dager, anses for sent fremsatt og vil bli avvist.

Dersom kunden påføres et økonomisk tap som følge av uaktsomhet eller feil fra LT, kan kunden kun kreve sitt direkte tap erstattet. Det økonomiske ansvaret til LT overfor kunden er i alle tilfeller oppad begrenset til verdien av den enkelte oppdrag.

1.22 Spesialbestilt utstyr

Det skal tegnes en egen avtale som regulerer varighet i de tilfeller LT har spesialbestilt utstyr for en enkelt kunde. Dersom slik egen avtale ikke er tegnet og kunden ønsker å avvikle avtalen, skal LT sine merkostnader til terminering av det spesialbestilte utstyret dekkes av kunden.

1.23 Endringer og tillegg

LT har rett til å foreta de endringer i avtalen som er nødvendige for at den til enhver tid skal være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

1.24 Bemanning

Partene skal påse at arbeid under avtalen blir utført av kvalifisert personell og at arbeidet utføres etter gjeldende lover og forskrifter.

1.25 Særvilkår

Ovenstående standard betingelser kommer til anvendelse mellom partene med mindre noe annet skriftlig fremgår av avtalen som er tegnet mellom partene.

Avtalen kan fritt overføres til ethvert selskap i Norsk Gjenvinningkonsernet.

1.26.1 Særskilte bestemmelser for farlig avfall

LT vil besørge innsamling, transport og destruksjon i samsvar med gjeldende lover, regler og gitte tillatelser. Transport av farlig avfall skal skje iht. det til enhver gjeldende ADR-reglement (Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods). Kunden plikter å gi nødvendige opplysninger om avfallet, samt håndtere dette i samsvar med LT sine anvisninger og gjeld-ende regelverk. Kunden har ansvaret for utfylling og signering av deklarasjonsskjema. LT kan avvise leveranser av farlig avfall som ikke er korrekt og forskriftsmessig deklarert. Kunden har ansvaret for skader og tap som måtte oppstå som følge av feilaktig håndtering eller deklarering fra hans side.

Alt farlig avfall skal være forskriftsmessig emballert. All emballasje for farlig avfall må være uskadet, ikke overfylt, merket med avfalls-stoffnummer, EAL-kode og deklarasjonsnummer. Kunden plikter å sørge for at avtalt oppsamlingsutstyr ikke inneholder andre avfallstyper enn avtalt og påse at ulike typer farlig avfall ikke blir blandet. Dette må kunne dokumenteres i form av analyser eller annen relevant informasjon Oppsamlingsutstyret for farlig avfall skal være plassert slik at uvedkommende og dyr ikke har adgang til avfallet. Videre skal det plasseres slik at brannforskriftene ivaretas.

Fat eller palletank med flytende farlig avfall må ha en klaring på minimum 10 cm opp til kant. LT kan nekte å utføre oppdrag dersom dette ikke overholdes.

LT har rett til å ta prøver av leveransen og gjennomføre nærmere analyser. Dersom det viser seg å være avvik i forhold til deklarasjonen vil kunden bli belastet for alle kostnader knyttet til både prøvetaking, analyser, sluttdisponering og eventuelle ekstra frakter.

Refusjonsberettiget spillolje gjelder for brukte eller kassertsmøreolje og hydraulisk olje, herunder motor- og girsmøreolje, industriell smøreolje, transformator- og bryterolje og olje drenert fra oljefiltre. For komplett beskrivelse av kriterier for refusjons-ordningen, se LT sitt fakta ark «Spillolje» på LT sine hjemmesider.

1.26.2 Særskilte bestemmelser for EE-avfall

Kunden er ansvarlig for at EE-avfall ikke blandes med annet avfall. EE-avfallet skal være sortert i henhold hovedgruppene på lastes i egnede lastebærere (bur, kasser etc.) for den gitte varegruppe, og håndteres med varsomhet, så ikke avfallet knuses og skadelige miljøgifter lekker ut eller kommer på avveie. Lyspærer, sparepærer og lysrør må lagres i lukkede kasser, og ikke blandes med annet EE-avfall. For usikkerhet rundt sorteringsgrupper og egnede lastebærere, se renas.no eller ta kontakt med kundeansvarlig for veiledning.

1.26.3 Særskilte bestemmelser metaller

Jern/stål og andre metaller skal leveres i henhold til vår leveringsstandard som fremgår av egne fakta ark. Disse er gjort tilgjengelig på LT sine hjemmesider www.lovastransport.no. Hvis fraksjoner ikke leveres iht. dette krav eller partenes avtale, har LT rett til å beregne reduksjon i pris.

Dersom ikke annet er avtalt, forutsettes et maksimumsinnhold på 15 % avfall i komplekst jern. Med avfall menes vedheng og ikke fritt avfall. Fritt avfall vil bli utsortert, veid ut og fakturert etter gjeldende priser for avfall.

Ved levering av kabel fastsettes pris på bakgrunn av metallinnhold og type metall. Kabel med fett-/oljeinnhold eller farlig avfall prises og håndteres etter avtale.

1.27 Anti-korrupsjon

Kunden skal ikke gi eller tilby noen form for betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder/fordeler til LTs ansatte, representanter, partnere eller nært tilknyttede personer i den hensikt å direkte eller indirekte påvirke måten personen utfører sitt arbeid på. På tilsvarende måte skal ingen selskaper i LT eller dets ansatte gi eller tilby betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder til kunden eller dennes samarbeidspartnere i den hensikt å påvirke måten kunden eller kundens samarbeidspartnere utfører sine plikter på. Det er tilstrekkelig at en forespørsel eller et tilbud om en korrupsjonshandling blir fremsatt for at handlingen skal være ulovlig. Det er altså ikke en forutsetning at den utilbørlige fordelen tilfaller personen som det blir forsøkt å utøve påvirkning på. Ethvert forsøk på slike handlinger vil bli anmeldt.

Gaver og andre tjenester/ytelser til LTs ansatte, representanter, partnere eller nært tilknyttede personer skal unngås og kan bare bli gitt i den grad de er ubetydelige, både i verdi og frekvens, og under forutsetning av at tid og sted er passende. Gaver, bespisning og underholdning skal ikke tilbys i tilknytning til anbud, tilbudsevaluering eller tildeling av kontrakter.

LT skal alltid betale reise og opphold for sine ansatte.

1.28 Force majeure

Dersom avtalens eller et oppdrags gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres på grunn av hendelser som etter norsk rett regnes som force majeure, suspenderes den rammede parts forpliktelser så lenge forholdet varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, krig eller krigslignende tilstand, streik, naturkatastrofer, sabotasje, samt en tvingende beslutning fattet av offentlig myndighet eller domstol. Den part som vil påberope seg force majeure skal omgående informere den annen part om årsaken til force majeure situasjonen, forventet varighet, samt informere når situasjonen er opphørt. I tilfeller av force majeure skal hver av partene bære sine egne kostnader forbundet med force majeure situasjonen.

1.29 Vesentlig endring i rammebetingelser

Ved vesentlige endringer i de offentlige rammevilkårene for partenes virksomhet, så som ved endringer/endret praktisering av lover, forskrifter, avgifter, krav og pålegg, og som medfører at de økonomiske forpliktelsene for en av partene endres vesentlig i forhold til det som gjaldt ved inngåelse av avtalen, kan hver av partene kreve reforhandling av avtalen.

1.30 Voldgift

Denne avtalen er regulert av norsk rett.

Dersom det oppstår uenighet mellom partene i anledning avtalen eller gjennomføringen av et oppdrag, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, skal saken avgjøres ved voldgift i henhold til Voldgiftslovens bestemmelser.

1.31 Aksept

Et tilbud fra LT anses som akseptert av kunden ved signering av avtale eller ved kundens første bestilling av oppdrag. Dersom kundeforholdet har vært inaktivt i mer enn 2 år kan avtalen ikke påberopes av kunden.