Forurensede masser

Forurensede masser er masser som inneholder forurensninger slik at de ikke kan klassifiseres som rene, men som ligger under grensen for farlig avfall. Fordi forurensningsgrad og -mengde innvirker på disponeringsmulighetene, må forurensning dokumenteres før leveranse. Dersom avfallet skal deponeres, er avfallsbesitter pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. avfallsforskriften kap. 9.

Skal inneholde:

  • Forurensede masser  bygg og anlegg
  • Forurensede masser av jord og grunn

Skal ikke inneholde:

  • Annet iblandet materiale eller fremmedelementer
  • Masser som er farlig avfall
  • Restavfall
  • Trevirke
  • Organisk materiale

Lei container til fastpris

Innsamling:

  • Normalt i containere på 5 m3 lift, 10 m3 krok eller 1 m3 storsekk.
  • Forurensningsgrad og basiskarakterisering av avfallet framskaffes før leveranse.