Gips

Kildesortert gipsavfall, hele plater eller småbiter, hovedsakelig fra bygg og anlegg.

Skal inneholde:

  • Gipsavfall kan være hele og halve plater eller i småbiter, nytt eller gammelt avfall og kan inneholde følgende forurensing: tapet, glassfiberstrie, maling, skruer og beslag.

Skal ikke inneholde:

  • Andre avfallstyper enn gips
  • Vått gipsavfall
  • Organisk materiale

Innsamling:

  • Lift og krokcontainer 5-30 m3
  • Avfallssekk 1-2 m3.

Behandling:

Gipsen kvernes og sorteres. Overflaten (papp, strie el.) fjernes. Gips kan mottas på deponi for ordinært avfall såfremt kriteriene i avfallsforskriften kap. 9, vedl. II, pkt 2.2.1 oppfylles.

Gjenvinning:

Overflatematerialene / forurensningene kan gå til energigjenvinning. Gipsen kan gå til innblanding i ny sement og erstatter dermed jomfruelig gips.

Avvik:

Det kan pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til fjerning av uønskede avfallstyper.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 9, vedl. II pkt. 2.2.1 (kvalitetskrav ved deponering).

Særlige risikoforhold:

Gips er ikke giftig, men unngå innånding av støvet og hudkontakt.