Uorganiske baser

Uorganisk kjemi omhandler ikke organiske molekyler (alle molekyler som inneholder karbon, C-atomer. De fleste uorganiske forbindelsene kommer fra salter. Uorganiske forbindelser fins i naturen som mineraler og metaller. Baser er etsende. De mest vanlige uorganiske basene er natriumhydroksid, NaOH (kaustisk soda, lut), kaliumhydroksid (KOH), ammoniakk (NH3), natriumhypokloritt (NaClO), klorkalk (Ca(ClO)2), plumbo/avløpsrens.

Skal inneholde:

  • Uorganiske baser
  • Sement/mørtel

Skal ikke inneholde:

  • Uorganiske syrer
  • Organiske syrer og baser
  • Løsemidler
  • Kvikksølvholdige kjemikalier
  • Ren betong

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Nøytraliseres i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Nøytraliseres i egnede anlegg og deponeres.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 9.

Særlige risikoforhold:

Alle syrer og baser er etsende. Uorganiske stoffer er ofte farligere enn organiske stoffer. Unngå søl og sprut på øyne og hud. Syrer og baser skal settes i hver sine fat.