Spraybokser

Sprayboksen (aerosolbeholder) benyttes til findistribuering av en væske, for eksempel maling, hårlakk, deodoranter, bakefett eller insektdreper. For å få dette til må beholderen inneholde en betydelig mengde drivgass i tillegg til stoffet som skal sprøytes ut.

Tidligere ble KFK-gasser benyttet som drivgass i spraybokser, men dette ble forbudet allerede i 1991 fordi de bryter ned ozonlaget. I dag benyttes ofte butan og propan, eller en blanding av disse, som ikke er like skadelige for miljøet og ozonlaget, men de er meget brannfarlige og skal håndteres med varsomhet.

 

Skal inneholde:

  • Alle typer spraybokser

Skal ikke inneholde:

  • Byggskum
  • Propanbeholdere og camping-gass
  • Gasser i trykkbeholdere

Innsamling:

Alle spraybokser som inneholder miljøgifter eller drivgasser skal være merket med et faresymbol. For å være på den sikre siden skal likevel alle spraybokser, med eller uten faremerker, leveres som farlig avfall. Da slipper forbrukerne å gjøre vurderingen, samtidig som de farlige stoffene blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

OBS: Brukte spraybokser må aldri pakkes i helt tett emballasje, da dette kan medføre farlig overtrykk. Bruk egnet trykkavlastningsventil eller annen godkjent ventilert emballasje.

Gjenvinning:

Gassene i sprayboksen, og eventuelt flytende avfall som er igjen i boksene, blir energiutnyttet ved forbrenning. Energigjenvinningsanlegget har svært god filtrering, slik at ingen farlige stoffer kommer ut i naturen. Asken fra forbrenningen blir samlet opp og deponert forsvarlig, og her blir metallet i sprayboksen skilt ut og materialgjenvunnet.

Avvik:

Byggskum kan inneholde det farlige stoffet isocyanater, som har eget avfallsstoffnummer (7121) og skal sorteres og behandles som egen fraksjon. Dette gjelder også for propanbeholdere og andre typer rene gassbeholdere. Slike typer beholdere vil sorteres ut og deklareres i henhold til regelverket. Dette vil kunne medføre høyere kostnader både med hensyn til sortering, deklarering og destruksjon.

Særlige risikoforhold:

I tillegg til farene med drivgassene kan selve produktet inneholde flere helse- og miljøskadelige stoffer som kan være akutt og kronisk giftige for både mennesker og dyr.

Spraybokser som benyttes til rengjøring, impregnering og oppussing kan inneholde ulike miljøgifter som perfluorerte forbindelser, bisfenol A, ftalater og muskxylen m.m. Slike stoffer kan være allergi- og kreftfremkallende, gi fosterskader, og skade nervesystem og arvestoff.

I hårspray og andre kosmetiske sprayer kan vi ofte finne de brannfarlige stoffene butan og propan.