Organisk avfall u/halogen

Organisk avfall uten halogen; organisk forbindelser.

Eksempler på organisk avfall uten halogener er PAH-forbindelser; pipestein med PAH, takpapp/tjærepapp med PAH

Skal inneholde:

  • Organisk avfall uten halogen

Skal ikke inneholde:

  • Organisk avfall med halogen

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Energigjenvinning.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

PAH og andre organiske forbindelser er giftige og kreftfremkallende.