Oljeforurenset masse

Oljeholdig masse. Oljeforurenset masse er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriftens kap. 11.

Skal inneholde:

 • Oljeforurenset masse
 • Slam fra oljeutskiller
 • Oljeholdige filler
 • Innsatsfiltre

Skal ikke inneholde:

 • Spillolje
 • Olje- og fettavfall
 • Vann fra oljeutskiller
 • Drivstoff og fyringsolje
 • Oljefilter m/metall
 • Oljeemulsjon, sloppvann
 • Bremse- og frostvæske
 • Boreslam og borekaks

Innsamling:

Alle typer kolli på ADR-godkjente kjøretøy. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

Avfallet sorteres etter avfallstype og sendes videre til sluttdisponering ved forbrenning eller deponering.

Gjenvinning:

Brennbart avfall forbrennes og energigjenvinnes.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13. ADR-regelverket.