Bremse- og frostvæske

Bremsevæske er et svært giftig produkt. Bremsevæske inneholder svært giftige forbindelser, selv små inntak kan gi alvorlige forgiftninger.

Bremsevæske inneholder ofte glykoler/glykoletere, av forskjellige typer og i forskjellige kombinasjoner. Frostvæske inneholder ofte etylenglykol. Etylenglykol er svært giftig. Selv en liten slurk frostvæske kan gi en forgiftning.

Skal inneholde:

  • Bremsevæske
  • Frostvæske

Skal ikke inneholde:

  • Andre organiske løsemidler
  • Oljeholdige produkter
  • Drivstoff

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Bremsevæske og frostvæske energigjenvinnes, destrueres eller materialgjenvinnes.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

Svært giftige produkter.