Brannslukningsapparater

et fins flere typer brannslukningsapparater på markedet;

  • Pulverapparat
  • Skumapparat
  • Karbondioksidapparat (CO-gass)
  • Vanntåke

Gassflasker har farlige egenskaper og skal transporteres til anlegg som har utstyr for å håndtere dem. Et pulverapparat inneholder et pulver som drives ut av nitrogen-gass. Innånding av pulveret kan gi pustevansker og risiko for utvikling av lungeødem.

Skal inneholde:

  • Brannslukningsapparat pulver u/halon
  • Brannslukningsapparat gass

Skal ikke inneholde:

  • Propanbeholdere
  • Ukurant gass

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Energigjenvinning og materialgjenvinning av metallet.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

Særlige risikoforhold:

Pulveret er lite farlig å få i seg, men kan virke lett irriterende og uttørkende på slimhinner i øyne, luftveier og mage-tarmkanalen. Kvalme og brekninger kan komme både ved innånding og svelging av pulver. Innånding av større mengder pulver kan gi pustevansker og risiko for utvikling av lungeødem. Ved massiv eksponering for pulver kan en få akutt oksygenmangel.