Batterier (miljøskadelige)

Batterier, fortrinnsvis dem som er klassifisert som farlig avfall, men også avfallstyper som er iblandet batterier som ikke er farlig avfall. (Ferdig, utsorterte batterier som ikke er farlig avfall inngår ikke her – se eget faktaark).

Batterier som er klassifisert som farlig avfall omfatter visse typer batterier som inneholder kvikksølv (Hg), og visse typer oppladbare batterier som inneholder kadmium (Cd) eller bly (Pb).

Miljøskadelige batterier er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriftens kap. 11.

Skal inneholde:

  • Miljøskadelige batterier (farlig avfall)
  • Evt. blanding av miljøskadelige batterier og andre (ikke-farlige) batterier

Skal ikke inneholde:

  • Andre typer avfall/farlig avfall
  • Utsorterte batterier som ikke er farlig avfall

Innsamling:

  • Pall

Alle typer kolli på ADR-godkjente kjøretøy. Noen batterier er farlig avfall, mens andre ikke. Dersom ikke-farlige batterier leveres iblandet batterier som er farlig avfall, vil alle batteriene måtte håndteres som farlig avfall. Ved utsorterte leveranser skal batterier deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Unntaket er dersom batteriene leveres sammen med EE-avfall, for da blir batteriene sortert ut ved behandlingsanlegget og deklarert med dette som avfallsprodusent. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling:

Batteriene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting, før de leveres videre til godkjente behandlingsanlegg for sortering iht. kravene i avfallsforskriften kap. 1. Der sorteres batteriene etter type og innhold av tungmetaller, før de sendes videre til behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning:

Metaller i batterier blir gjenvunnet i spesialiserte anlegg for dette.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 3 og 11.

Produktforskriften.