Avfall med bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere (BFH) er en en fellesbetegnelse på om lag 75 organiske stoffer som inneholder brom, og som er kjent for å ha alvorlige skadelige effekter på mennesker og dyr. De brukes som tilsetningsstoffer i mange forskjellige varer, som EE-produkter, tekstiler, plast og byggmaterialer, på grunn av sine brannhemmende egenskaper. Man antar at brom er benyttet i isolasjon fra slutten av 60-tallet. BFH tilsettes fortsatt i nye produkter.

Alle materialer som inneholder 0,25 prosent (tilsvarende 2500 mg/kg) eller mer av stoffene penta-BDE, okta-BDE, deka-BDE, TBBPA, HBCDD, er farlig avfall og omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

Typiske avfallstyper som inneholder bromerte flammehemmere, er EE-produkter (plast og kretskort), isolasjonsmateriale (bl.a. ekspanert polystyren (EPS), ekstrudert polystyren (XPS) og cellegummi), kjøretøy og tekstiler.

NB! Det er ikke alle nevnte typer materialer som inneholder bromerte flammehemmere, så det er opp til kunden å dokumentere hvorvidt avfallet er farlig avfall eller ikke.

Farlig avfall fra bygg- og anlegg skal fremkomme i miljøsaneringsbeskrivelsen.

Skal inneholde:

  • Avfall med bromerte flammehemmere over grensen for farlig avfall

Skal ikke inneholde:

  • Annet avfall

Innsamling:

  • Lift eller krokcontainere på 8-30 m3
  • Avfallssekk 1-2 m3

Avfall med bromerte flammehemmere er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no.

Behandling:

Transporteres, omlastes og evt. forbehandles (dersom anlegget har tillatelse til dette), før videresending til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Materialer med bromerte flammehemmere destrueres ved høytemperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til behandling av slikt farlig avfall.

En bromert flammehemmer er underlagt godkjenningsordning iht. REACH. I praksis betyr det at avfall med bromerte flammehemmere ikke kan gå til materialgjenvinning.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11 og 13.

Produktforskriften.

Særlige risikoforhold:

Bromerte flammehemmere er prioriterte miljøgifter og oppført på miljømyndighetenes prioritetsliste.