Asbest

Asbest finnes i blant annet harde bygg- og fasadeplater (eternitt), isolasjonsmateriale for rør og kjeler, samt i vannrør, og kan også være bestanddeler i fliser, flisskum, avrettingsmasse etc. Asbeststøv kan være kreftfremkallende og er forbudt å benytte i Norge fra 1980. Asbest og asbestholdig materiale, inkludert eternitt, er farlig avfall og omfattes av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11. Løvås transport tar ikke i mot uemballert asbestavfall, men kan bistå kunden i valg av egnet emballasje.

Dersom avfallet skal deponeres, er avfallsbesitter pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. Avfallsforskriften kap. 9.

Skal inneholde:

  • Emballert asbest

Skal ikke inneholde:

  • Uemballert/defekt emballert asbest
  • Annet avfall

Innsamling:

  • Lukket container
  • Pall
  • Spesial asbestsekk

Asbest må pakkes to ganger inn i plast, teipes rundt og være tydelig merket med "asbest" fra avfallsbesitter, for å forhindre at asbeststøv spres. 

Asbest er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no.

Behandling:

Det kreves særskilt tillatelse for behandling av asbest. Derfor videresendes asbestavfall uten at forpakninger brytes til anlegg som har tillatelse til behandling av slikt (farlig) avfall (fortrinnsvis deponi kategori 2 – ordinært avfall eller kategori 3 - inert avfall), hvor avfallet skal deponeres separat fra annet avfall, sortert, emballert og tildekket. Asbest kan mottas på deponi for ordinært avfall såfremt kriteriene i avfallsforskriften kap. 9, vedl. II, pkt 2.3.3 oppfylles.

Gjenvinning:

Asbestavfall blir ikke gjenvunnet.

Avvik:

Uemballert asbestavfall avvises. Avvik, som skadet eller ufullstendig emballasje, vil bli fakturert iht. ekstraomkostninger ved forsvarlig håndtering av avfallet. Nedklassifiseres og blir fakturert med evt. gebyr.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

ADR-regelverket.

Vær oppmerksom på at rivings-, reparasjons eller vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale krever tillatelse fra Arbeidstilsynet, jf forskrift om utførelse av arbeid (kap 4).

Særlige risikoforhold:

Asbeststøv er kreftfremkallende, og de som håndterer asbestavfall må derfor ikke eksponeres (utsettes) for dette støvet. Sørg for at emballasje er hel.