Alt avfall kan sorteres til rene avfallsfraksjoner, bestående av èn type materiale. Rent treverk eller metall er eksempler på dette. Når sorteringen foregår ved kilden til avfallets opprinnelse, kalles dette kildesortering.

Dette er ikke bare en miljøvennlig måte å håndtere avfall på, men også økonomisk fordelaktig. Rene fraksjoner er nemlig rimeligere å levere til mottaksanleggene enn det vi kaller «blandet avfall», der alle typer avfallsfraksjoner er blandet; treverk, metaller, papp osv i samme container.

Å sortere noe avfall som rene fraksjoner og levere resten som blandet avfall, er også økonomisk effektivt. Et eksempel på en slik fraksjon er betong. Denne har høy egenvekt, og vil derfor utgjøre en høy prosentandel av vekten i en container med blandet avfall. Slik blir prisen høyere ved levering av denne betongen, enn ved separat sortering, der du oppnår lavere fraksjonspris.

For at det skal være økonomisk å sortere avfallet er det nødvendig å ha nok mengde av de ulike fraksjonene å fylle containerne med, slik at ikke kostnadene ved antall tømminger går opp i fortjenesten ved å sortere avfallet etter vekt.

Noen fraksjoner er pålagt myndighetenes lover og retningslinjer for håndtering. Dette gjelder blant annet EE- avfall og farlig avfall. Disse fraksjonene må leveres atdskilt i fra annet avfall i egne beholdere/emballasje.

Hva som klassifiseres som farlig avfall kommer frem av ???databladet for hvert produkt. Disse fraksjonene må sorteres hver for seg og ikke blandes med andre fraksjoner.

Avfall transportert av Løvås Transportfirma AS blir primært sortert ved Metodika sitt anlegg på Alnabru. Noen fraksjoner leveres til andre eksterne godkjente mottaksanlegg. Du er derfor være forsikret at ditt avfall blir håndtert etter gjeldende lover og forskrifter.

Vi i Løvås Transportfirma AS har bred erfaring med kildesortering og kan derfor være en samarbeidspartner for dere i en rekke prosjekter som genererer avfall.

Har du spørsmål - bare ta kontakt!

Telefon 23 24 50 00